Algemene Leden Vergadering 1 april 201

Algemene Ledenvergadering plaatje 3Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 
Beste leden, ouders/verzorgers,
 
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse vergadering van onze vereniging.
 
Datum  : 1 april 2019
Plaats  : Kelder Stadshuus Lochem. Markt 3, Lochem Aanvang : 20.00

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen algemene ledenvergadering 29 maart 2018
5. Jaarverslag 2018
6. Financieel jaarverslag 2018
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
9. Begroting 2019
10. Vaststelling contributie
11. Bestuursverkiezing
     Herkiesbaar al voorzitter: RenĂ© Trekop  
     Verkiesbaar als secretaris: Frederike Schoonheim 
12. Rondvraag
13. Sluiting

 
Het jaarverslag en de notulen van 2018 kunt u downloaden op onze website: www.briniolochem.nl 
Dit is de kans om uw stem te laten horen. Wij begroeten u dan ook graag deze avond. Graag tot 1 april!
 
Namens het bestuur,
 
Frederike Schoonheim
(Verkiesbaar als) Secretaris